ตรวจสอบอาคาร คืออะไร ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง


การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบในด้านความมั่นคงของอาคาร รวมถึงการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร เจ้าของอาคารจะต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารนั้นพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แผนการตรวจอาคาร การตรวจอาคารใหญ่เป็นการตรวจสอบโครงสร้างและตรวจสอบทุกระบบ ให้กระทำทุก 5 ปี สำหรับการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร  ผู้ตรวจสอบอาคารมีคุณสมบัติอย่างไร  บุคคลธรรมดา  มีสัญชาติไทย  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตถูกต้อง ผ่านการอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะ 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ  นิติบุคคล  มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนกรรมการไม่น้อยไปกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย  ได้รับอนุญาตถูกต้องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย  คณะผู้บริหารของนิติบุคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบจะต้องขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้รับหนังสือรับรองตามแบบ รต. 1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ตรวจสอบอาคารตรวจสอบอะไร  มาถึงคำถามที่หลายๆ คนสงสัยว่า ตรวจสอบอาคาร ต้องตรวจอะไรบ้าง ปัจจุบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ โดยมีการแบ่งการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็น 4 ส่วน มีดังต่อไปนี้  […]