ตรวจสอบอาคาร คืออะไร ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง


ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบในด้านความมั่นคงของอาคาร รวมถึงการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร เจ้าของอาคารจะต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารนั้นพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แผนการตรวจอาคาร การตรวจอาคารใหญ่เป็นการตรวจสอบโครงสร้างและตรวจสอบทุกระบบ ให้กระทำทุก 5 ปี สำหรับการตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 

ผู้ตรวจสอบอาคารมีคุณสมบัติอย่างไร 

บุคคลธรรมดา 

 • มีสัญชาติไทย 
 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตถูกต้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะ 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 

นิติบุคคล 

 • มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนกรรมการไม่น้อยไปกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย 
 • ได้รับอนุญาตถูกต้องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
 • คณะผู้บริหารของนิติบุคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
 • ผู้ตรวจสอบจะต้องขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้รับหนังสือรับรองตามแบบ รต. 1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

ตรวจสอบอาคารตรวจสอบอะไร 

มาถึงคำถามที่หลายๆ คนสงสัยว่า ตรวจสอบอาคาร ต้องตรวจอะไรบ้าง ปัจจุบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ โดยมีการแบ่งการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็น 4 ส่วน มีดังต่อไปนี้ 

1.ตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารหรือตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร 

2.ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร 

3.ตรวจสอบสมรรถนะของระบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ 

4.ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร 

ตรวจสอบอาคารต้องทำอย่างไร 

 • จัดหาผู้ตรวจสอบอาคาร อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 • จัดหาหรือทำแบบแปลน เตรียมไว้สำหรับการตรวจสอบ แปลนพื้นในทุกๆ ชั้นจะต้องแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ รวมถึงบันไดหนีไ 
 • ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ 
 • เมื่อตรวจสอบแล้วผู้ตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของอาคาร 
 • หากประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัย ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะรับรองผลการรายงาน แต่ถ้าไม่ผ่านจะแจ้งให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข 
 • เจ้าของอาคารจัดส่งรายงาน ให้กับสำนักงานโยธาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป 

ทั้งหมดนี้ คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารที่เราเอามาฝาก หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับหลายคนได้ ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบอะไรหลักๆ ก็มีประมาณนี้ ดังที่เราได้กล่าวมา สำคัญเลยคือการเลือกผู้ตรวจสอบอาคารไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะต้องเชื่อถือได้เท่านั้น